top of page

תקנון האתר

1.    כללי
a.    אתר האינטרנט Tami Nora.com (להלן: “האתר”) משמש כחנות וירטואלית המופעלת על ידי תמי נורה (להלן: “בעלי האתר”) ומציע לגולשי האינטרנט מוצרים ושרותים למכירה דרך האתר.
b.    שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע למכירה, מהווה את הסכמת הגולש באתר (להלן: “הלקוח”) לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
c.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשה הלקוח באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוח לבעלי האתר. לפיכך, כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
d.    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
e.    בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
f.    כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים והשירותים ונקובים בשקלים חדשים. מחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
g.    הופעתם של מוצרים ושרותים שונים באתר אינה מחייבת את בעלי האתר להחזיק מלאי של כל הפריטים המופיעים.
h.    בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא יישאו בעלי האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
i.    בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
j.    בעלי האתר רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, הם רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. כמו כן, ייתכן כי מבצעים הקיימים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה בחנות פיזית או במקומות אחרים בהם נמכרים המוצרים. האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – ייתכן ומבצעים בחנויות פיזיות לא קיימים באתר האינטרנט.
k.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
l.    לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לתמי נורה במייל taminora2@gmail.com. 
2.   כשרות לעשות שימוש באתר
a.    הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
b.    הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהוא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט.
c.    על הלקוח להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
d.    על הלקוח להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה הוא מבקש לקבל את המוצרים אותם הזמין.
e.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן:
o    לקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
o    הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
o    הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה פרטים שגויים במתכוון;
o    הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.
o    בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.
 
3.   הזמנת מוצר
a.    ניתן לרכוש מוצר דרך האתר.
b.    עבור כל מוצר ושרות המוצעים למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, מחיר וכיו”ב.
c.    לרכישת מוצר דרך האתר:
o    יש לבחור את המוצר או השרות מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.
o    בעת קניה ראשונה באתר יש למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים.
o    מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת המוצר או השרות דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).
o    עם קליטת הזמנת המוצר או השרות במערכת, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלי האתר בשום צורה.
o    רישומי המחשב של אתר "תמי נורה" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
d.    מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
 
4.   תשלום
a.    עם קבלת הזמנת המוצר או השרות, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי.
b.    רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר או השרות קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ו”תמי נורה” תפעל לאספקת המוצר.
c.    חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
d.    היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ,ו/או שהמוצרים והשירותים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – יהיו בעלי האתר רשאים שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר. במקרה כזה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עימו קשר טלפוני.
e.    במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, יפנו בעלי האתר או נציגים מטעמם אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעונין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבעלי האתר או מפעיליו בעניין זה.
 
5.   אספקת המוצרים
a.    מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
b.    מוצר יסופק ללקוח רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע תהליך ההזמנה.
c.    זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
d.    דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.
e.    במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. באחריות הלקוח לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
f.    בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיוצ”ב.
g.    התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר “תמי נורה”, ויחייב את הלקוח.
h.    היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוח להודיע על כך מיידית ל-“תמי נורה” על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים ובכפוף לסעיפים 5.1-5.7 המופיעים לעיל.

a.    בזמן אספקת המוצר או השרות, רשאית “תמי נורה”, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.

a.    ניתן לאסוף את המוצר/ים שהוזמן/נו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מ “תמי נורה” בתל אביב, בתיאום מראש על ידיי המייל, taminora2@gmail.com 
b.    עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים.


6.   הזמנות שגויות
באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים. “תמי נורה” איננה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר או שורת שחזרו עקב פרט שגוי יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוח  מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.
 
7.   ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
a.    הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
b.    ביטול הזמנת המוצר יתאפשר תוך 14 יום מקבלת המוצר או השרות על ידי הלקוח. 
c.    ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת taminora2@gmail.com. ההודעה תכלול את פרטי הלקוח, שמות המוצרים או השירותים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
d.    ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, לתמי נורה בתאום מראש איתה ועל חשבונו. 
a.    דמי ביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הכסף יוחזר ללקוח באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר אופן אישי לתמי נורה.
b.    לא ניתן לבטל עסקאות בהתאם למפורט ב’תקנות הגנת הצרכן’ (ביטול עסקה).
 
8.   ביטול הזמנת מוצר על ידי “תמי נורה“
“תמי נורה” רשאית לבטל הזמנת מוצר או שרות כולו או חלקו וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו, במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, “תמי נורה” תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח). “תמי נורה” לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.
 
9.   מוצרים פגומים ואחריות
מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח. בהיעדר מוצר זהה, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה.
ככל שרכש הלקוח מוצרים שאינם מיוצרים על ידי “תמי נורה”, יובהר כי האחריות כלפי הלקוחות בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו אחר, ללקוח או לכל צד שלישי, הנובעים מהמוצר, התקנתו ו/או הרכבתו, תהיה על הספקים של המוצרים הללו.
 
10.  סודיות מידע
“תמי נורה” מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר או שרות באתר האינטרנט, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.
אתר “תמי נורה” נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, “תמי נורה” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 
11.  מגבלות שימוש על תוכן האתר
כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר “תמי נורה” ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של “תמי נורה”.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של “תמי נורה״ ואשר מופיעים באתר “תמי נורה” אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
כל המוצרים המופיעים באתר “תמי נורה” כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
 
12.  דין ושיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בתל אביב.
 
ט.ל.ח

bottom of page